Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

Verkoop- en leveringsvoorwaarden van Nucce (hierna: “Algemene Voorwaarden”).

“Nucce”: Nucce B.V., gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82820929;

“Producten”: de door of namens Nucce te leveren eindproducten danwel materialen die onderdeel zijn van een eindproduct.

“Diensten”: de door of namens Nucce te verlenen diensten met betrekking tot de levering en eventuele installatie van overkappingen, levering en eventuele montage van horren, levering en eventuele montage van zonneschermen en aanverwante Producten en Diensten, zoals bijvoorbeeld het ontwerpen, adviseren, engineeren en onderhouden, uit te voeren onder de Overeenkomst;

“Installatie”: het feitelijk ter beschikking stellen en monteren of installeren van de te leveren Producten op de door Opdrachtgever aangegeven locatie;

“Contractprijs”: de totale prijs en vergoedingen voor de te leveren Producten en/of Diensten, zoals gespecificeerd in de Offerte die zijn verschuldigd door Klant aan Nucce voor de verkoop en levering;

“Opdrachtgever”: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit met Nucce voor de levering en/of installatie van Producten en/of Diensten;

“Oplevering”: het moment waarop de Producten zijn geleverd en even eventueel gemonteerd, naar behoren werkt en/of de Diensten zijn afgerond;

“Overeenkomst”: de overeenkomst tussen Nucce en Opdrachtgever voor de levering van Nucce Producten en/of Diensten gebaseerd op de uitgebrachte offerte;

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Nucce en op alle rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten waarbij Nucce als verkoper optreedt. De toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Amendementen van en/of addenda op deze Algemene Voorwaarden dienen schriftelijk tussen rechtsgeldige vertegenwoordigers van partijen te zijn overeengekomen.

2.2 Wanneer enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Nucce en Opdrachtgever in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietig danwel de vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.3 In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en een Overeenkomst, zal de Overeenkomst prevaleren.

Artikel 3. Offertes en totstandkoming Overeenkomst

3.1 De door Nucce uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.2 Uitgebrachte offertes zijn geldig gedurende 4 (vier) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.  Nucce behoudt zich te allen tijde het recht voor om haar offerte zonder enige compensatie aan Opdrachtgever te herroepen.

3.2 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven.

3.3 Nucce kan niet aan haar aanbiedingen of offertes worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding of offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Nucce de door Opdrachtgever ondertekende offerte ontvangt of wanneer er via e-mail een goedkeuring op de opdracht is gegeven en Nucce deze aanvaardt.

3.5 Overeenkomsten gelden tussen partijen als gesloten vanaf de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Nucce respectievelijk de dag waarop Nucce een door Opdrachtgever bij haar geplaatste (online/digitale) opdracht feitelijk accepteerde. Onder schriftelijk wordt in deze voorwaarden verstaan: per post, per e-mail of via enig ander gangbaar communicatiemiddel waarmee het mogelijk is tekst over te brengen.

3.6 Het accepteren van de offerte houdt in dat Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

3.7 Als Opdrachtgever aan Nucce voor het uitbrengen van een aanbieding of offerte gegevens, tekeningen of andere documenten verstrekt, mag Nucce uitgaan van de juistheid hiervan.

3.8 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1 Nucce zal bij de uitvoering van de Overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

4.2 Opdrachtgever zal er zorg voor dragen dat alle gegevens, waarvan Nucce aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor de levering van Producten en/of Diensten door Nucce of waarvan een Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze daarvoor noodzakelijk zijn, juist en tijdig aan Nucce zijn verstrekt. Als de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet juist of niet tijdig aan Nucce zijn verstrekt, heeft Nucce het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten, volgens de gebruikelijke tarieven, aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.3 De leveringstermijn wordt door Nucce bij benadering vastgesteld, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.4 Overschrijding van een overeengekomen (fatale) leveringstermijn brengt Nucce niet in verzuim als bedoeld in artikel 6:83 Burgerlijk Wetboek. Overschrijding van de leveringstermijn verplicht Nucce niet tot betaling van schadevergoeding en geeft Opdrachtgever niet het recht tot ontbinding of opschorting van de overeenkomst en/of van de uit de overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichtingen.

4.5 Nucce heeft het recht bepaalde werkzaamheden voor Opdrachtgever te laten verrichten door derden.

4.6 Nucce is gerechtigd tot nakoming van de overeenkomst met Opdrachtgever door middel van deelleveringen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen en/of de aard van de overeenkomst zich daartegen verzet. Bij deelleveringen geldt elke afzonderlijke partij Producten/zaken als een levering en is Nucce gerechtigd ter zake deze deelleveringen afzonderlijk aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5. Prijs en product

5.1 Als tegenprestatie voor de verkoop- en levering van Producten of Diensten onder de Overeenkomst zal Opdrachtgever de Contractprijs voldoen aan Nucce. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Overeenkomst is de Contractprijs altijd exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

5.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald zijn de prijzen in de offerte van Nucce vast.

5.3 Als na het tot stand komen van de Overeenkomst en vóór de betaling de inkoopprijs van Producten stijgt dan is Nucce gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig te verhogen, ook al had Nucce de stijging kunnen voorzien.

5.4 Als toepassing van artikel 5.3 leidt tot een prijsverhoging en de prijsverhoging niet voortvloeit uit de wet, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden door middel van een aangetekende brief, binnen één week nadat Nucce kenbaar heeft gemaakt de prijs te verhogen.

5.5 Indien levering van (een deel van) de Producten zoals genoemd op de overeenkomst om enige reden niet (meer) mogelijk is, dan is Nucce gerechtigd deze zaken te vervangen door Producten en/of Diensten van ten minste gelijkwaardige kwaliteit.

5.6 Extra werkzaamheden die nodig blijken te zijn en welke in alle redelijkheid ook niet binnen de afspraken in de Overeenkomst van Nucce en Opdrachtgever zijn opgenomen zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden

6.1 Alle bedragen, die Klant aan Nucce verschuldigd is op grond van de Overeenkomst, brengt Nucce aan Klant in rekening door middel van een factuur. Betaling van de Contractprijs dient te geschieden binnen 7 (zeven) dagen, tenzij anders overeengekomen in de offerte.

6.2 Alle door Opdrachtgever gewenste of op grond van de situatie ter plaatse noodzakelijke wijzigingen en toevoegingen die geen onderdeel uitmaken van de Overeenkomst, gelden als meerwerk. Opdrachtgever dient meerwerk apart met Nucce of de door Nucce ingeschakelde derde overeen te komen en te betalen.

6.3 Betaling dient te geschieden door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de op de factuur aangegeven bankrekening t.n.v. Nucce B.V. te Eindhoven.

6.4 Nucce is gerechtigd digitaal te factureren.

6.5 Het recht van Opdrachtgever om eventuele vorderingen op Nucce te verreken wordt uitgesloten.

6.6 Nucce is steeds gerechtigd voor de nakoming van betalingsverplichtingen zekerheidsstelling te verlangen en/of uitsluitend onder rembours te verzenden. Nucce is tevens gerechtigd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat aan voormelde zekerheidsstelling is voldaan, bij gebreke waarvan al hetgeen Opdrachtgever aan Nucce, uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar is. Voorts is Nucce steeds bevoegd een voorschot te vragen voor de betaling, dan wel te factureren voordat levering heeft plaatsgevonden.

6.7 Indien Klant in gebreke blijft met de tijdige betaling van een factuur, dan is Klant van rechtswege in verzuim. Klant is alsdan een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, met een minimum van 1.5 % per maand tot aan de dag van algehele voldoening. Is sprake van een Klant die kan worden aangemerkt als consument dan is deze in geval van overschrijding van de betalingstermijn de wettelijke rente voor consumenten verschuldigd. Daarnaast is Nucce gerechtigd om de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal 15% over openstaande bedragen met een minimum van 40,- Euro. Nucce kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

6.8 Indien Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, kan Klant geen enkel recht doen gelden aangaande de levering van het product en/of de uitvoering van betreffende werkzaamheden, alvorens de bedongen (vooruit)betaling heeft plaatsgevonden.

6.9 Nucce heeft het recht de door Klant gedane betalingen te laten strekken steeds in de eerste plaats ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Klant dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

6.10 Bezwaren of betwisting tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op en Klant is niet gerechtigd deze uit te stellen.

Artikel 7. Installatie

7.1 Als de Overeenkomst ook Installatie omvat, vindt de Installatie plaats door of in opdracht van Nucce.

7.2 De door Nucce geleverde danwel ingeschakelde monteurs en/of installateurs baseren zich voor de Installatie op de door Nucce verrichte visuele inspectie van de locatie waar het product of de Producten dienen te worden geïnstalleerd. Indien tijdens de Installatie blijkt dat de aangetroffen situatie afwijkt van de situatie zoals deze tijdens de visuele inspectie bleek, zullen Nucce en Opdrachtgever conform artikel 6.2 van deze Algemene Voorwaarden in overleg treden hoe om te gaan met de eventueel hieruit voortvloeiende meerkosten.

7.3 Opdrachtgever is er verantwoordelijk voor dat de overeengekomen installatie werkzaamheden kunnen worden verricht. In elk geval zorgt Opdrachtgever dat:

a) het personeel van Nucce en/of onderaannemer toegang krijgt tot de plaats van Installatie en de werkzaamheden kan uitvoeren gedurende de normale werkuren en buiten de normale werkuren, mits Nucce dit tijdig aan Opdrachtgever heeft verzocht;

b) de toegangswegen tot de plaats van Installatie geschikt zijn voor het benodigde transport en de aangewezen plaats geschikt is voor opslag en montage;

c) alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, en dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd om aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te kunnen voldoen;

d) er geen asbest aanwezig is op de plaats waar de Installatie plaatsvindt;

e) eventuele vergunningen, ontheffingen, toestemmingen die nodig zijn voor de Installatie zijn verkregen, tenzij Nucce die verantwoordelijkheid uitdrukkelijk op zich heeft genomen;

f) door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of levering, die niet tot de Installatie door Nucce horen, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de Installatie geen vertraging ondervindt.

7.4 Klant draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

a) onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden;

b) gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht.

7.5 Schade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

7.6 Als de Installatie meerdere dagen in beslag neemt, is Klant verantwoordelijk voor de opslag van de nog niet geïnstalleerde onderdelen op de plaats van de Installatie.

7.7 Bij Oplevering controleert Opdrachtgever de geleverde Producten en uitgevoerde werkzaamheden. Als eventuele tekortkomingen niet direct kunnen worden verholpen dan wordt daarvoor een nieuwe afspraak gemaakt en wordt Oplevering naar die datum verschoven.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud en Risico-overgang

8.1 De eigendomsoverdracht van het geleverde vindt plaats nadat de Contractprijs volledig is voldaan. Nucce blijft eigenaar van de geleverde zaken zolang Opdrachtgever:

a) vorderingen voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden incl. eventueel meerwerk uit zodanige Overeenkomsten nog niet heeft voldaan;

b) vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde Overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

8.2 Zolang de eigendom van het geleverde niet op Opdrachtgever is overgegaan mag deze het niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enig ander recht met betrekking tot de Producten verlenen.

8.3 Opdrachtgever verplicht zich om, zolang het eigendom van het geleverde product aan Nucce toebehoort, indien hij in staat van faillissement mocht worden verklaard, aan hem surseance van betaling is verleend, of indien koper een natuurlijk persoon is en schuldsanering van toepassing is of indien enig beslag op zijn goederen mocht worden gelegd, Nucce hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voorts aan de curator of beslag leggende deurwaarder mee te delen, dat het geleverde eigendom van Nucce is.

8.4 Aflevering vindt plaats op de wijze en de plaats zoals bepaald in de Overeenkomst, of op de wijze zoals nadien overeengekomen tussen Opdrachtgever en Nucce. Het risico van de door Nucce geleverde gaat over op Opdrachtgever op het moment van aflevering aan Opdrachtgever, ook al is het eigendom nog niet overgedragen. Levering kan in delen plaatsvinden. Vanaf het moment van aflevering dient Opdrachtgever het voor eigen rekening te verzekeren indien noodzakelijk of gewenst.

8.5 Opdrachtgever vrijwaart Nucce voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Nucce toerekenbaar is.

8.6 De Installatie geschiedt op de door Opdrachtgever opgegeven locatie, binnen de termijn zoals overeengekomen in de offerte, vanaf het definitief worden van de Overeenkomst conform artikel 3.4.

8.7 Een overeengekomen termijn voor de uitvoering van de Installatie is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Nucce zal niet in verzuim zijn, dan nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld na afloop van voorbedoelde termijn en haar daarbij een redelijke termijn voor nakoming is gesteld die onbenut is verstreken.

Artikel 9. Overdracht en Derden

Nucce is te allen tijde gerechtigd diens rechten en/of verplichtingen of een gedeelte daarvan onder de Overeenkomst over te dragen aan een aan haar gelieerde onderneming of een derde met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst na schriftelijke kennisgeving daarvan aan Opdrachtgever.

Artikel 10. Wijzigingen in te leveren zaken

Nucce is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen als het wijzigingen betreft welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het geringe wijzigingen betreft die een verbetering betekenen, een en ander ter beoordeling van Nucce.

Artikel 11. Wijziging van de Overeenkomst

11.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

11.2 Wijzigingen zijn slechts van kracht indien zij uitdrukkelijk schriftelijk tussen Nucce en Klant zijn overeengekomen. Ingeval het voor de voortgang van de opdracht niet gewenst is te wachten op een schriftelijke overeenstemming kunnen partijen in gezamenlijk overleg hiervan afwijken.

11.3 Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Nucce zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

11.4 Indien de wijziging of aanvulling op de Overeenkomt financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Nucce Opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Nucce zal aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van de afgegeven prijs tot gevolg heeft.

Artikel 12. Reclames incompleetheid levering van materialen

12.1 Eventuele reclames op incomplete levering dienen binnen 24 uur schriftelijk gemeld te worden. Indien Opdrachtgever het geleverde niet binnen 24 uren op compleetheid danwel deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt hij geacht de levering akkoord te hebben bevonden. Indien de levering/plaatsing op een zaterdag geschiedt, dient Opdrachtgever uiterlijk op de eerste maandag na de levering en wel voor 17:00 uur te reclameren.

12.2 Geconstateerde gebreken aan een gedeelte van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele levering.

Artikel 13. Garantie

13.1 Voor de verschillende Nucce Producten in ons assortiment kan een andere garantie van toepassing zijn.

a) Nucce volgt altijd de garantiewaarden van haar fabrikant voor die Producten die niet door Nucce zelf geproduceerd worden.

b) Op alle Producten met betrekking tot zonwering en overkappingen wordt in principe een garantietermijn geboden van 5 jaar. Dit betekent materiaal en/of constructiefouten. Op montages van overkappingen en kit wordt een garantietermijn geboden van 1 jaar op lekkages, en afwijkingen.

b) De horren hebben een garantie van 5 jaar, uitgezonderd rolhorren en plissé horren, deze hebben een garantie van 2 jaar. Het horrengaas heeft een garantie van 1 jaar.  Meer garantie informatie kan gevonden worden in de offerte danwel de website specifiek bij het betreffende product.

c) Bij tegenstrijdigheden in bovengenoemde en genoemde garantievoorwaarden uit de offerte of op de website volgt Nucce altijd de volgende volgorde: 1) voorwaarden fabrikant; 2) voorwaarden offerte; 3) website; 4) algemene voorwaarden.

13.2 De garantietermijn voor de Installatie bedraagt 1 (één) jaar. Na afloop van de garantietermijn van 1 (één) jaar zijn de kosten voor het vervangen van de Producten, anders dan de materiaalkosten onder fabrieksgarantie, voor eigen rekening van Opdrachtgever.

13.3 Garantie is niet van toepassing voor gebreken die het gevolg zijn van: normale slijtage, onoordeelkundig of verkeerd gebruik, vormverandering door extreme weersituaties, (lichte) verkleuring, niet of onjuist uitgevoerd onderhoud, vlekken die voortkomen uit schrobben, schuren of verkeerde reinigingsmiddelen, door Klant aangebrachte wijzigingen of andere invloeden van buitenaf welke niet terug te leiden zijn naar de kwaliteit van het product.

13.4 Bij aanspraken op garantie dient de originele factuur en het ordernummer te worden overlegd.

13.5 Bij een bezoek aan huis, naar aanleiding van een onterecht beroep op garantie, is Nucce genoodzaakt de kosten voor dit bezoek in rekening te brengen op basis van de geldende tarieven.

13.6 Opdrachtgever dient uiterlijk waarneembare gebreken schriftelijk bij Nucce te melden binnen 14 (veertien) dagen na constatering.

13.7 Reparatie en/of vervanging binnen garantie leidt niet tot verlenging van de geldende garantietermijn, de oorspronkelijke garantietermijn blijft van toepassing.

13.8 Nucce kan ervoor kiezen om het geleverde te vervangen indien herstel op bezwaren stuit.

13.9 Indien de in lid 1 van dit artikel genoemde garantie van toepassing is en het geleverde een gebrek vertoont, is Nucce verplicht binnen 30 (dertig) dagen nadat Klant hem het gebrek heeft gemeld het gebrek te herstellen danwel een concreet voorstel voor het verhelpen van het gebrek te doen.

13.10 Wanneer er voor het achterhalen van een gebrek, welk is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen. Nucce streeft ernaar hiervan van tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat Opdrachtgever niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten

13.11 Ook andere kosten voor reparaties die vallen buiten de door de fabrikant en Nucce afgegeven garanties komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.

13.12 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het reguliere onderhoud en/of reiniging. De daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van Klant.

Artikel 14. Opschorting en ontbinding

14.1 Nucce is bevoegd, onder voorafgaande ingebrekestelling, de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, indien:

a) Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

b) na het sluiten van de Overeenkomst Nucce ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

c) Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

d) In geval van faillissement, toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling, surseance van betaling, overlijden, onder bewind- of curatelestelling, staking of beëindiging van de bedrijfsuitoefening door Klant of het kennelijk voornemen daartoe, (conservatoir of executoriaal) beslag dat niet binnen 30 dagen wordt opgeheven of vernietigd, een en ander voor zover van toepassing.

e) Indien door vertraging aan de zijde van Klant niet langer van Nucce kan worden gevergd dat Nucce de overeenkomst tegen oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

14.2 Voorts is Nucce bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

14.3 Indien Nucce tot opschorting of ontbinding overgaat, is Nucce op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor ontstaan.

Artikel 15. Herroepingsrecht

15.1 Opdrachtgever heeft de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden gedurende 10 (tien) werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan van de Overeenkomst conform artikel 3.4.

15.2 Bij beëindiging van de Overeenkomst door Opdrachtgever zal Nucce de hoogte van de kosten voor de beëindiging van de Overeenkomst definiëren. In principe verlangt Nucce enkel een schadeloosstelling ter hoogte van de geleden schade en gemaakte kosten en geeft geen boete voor de verloren gegane winst. Reeds specifiek voor de Overeenkomst gemaakte uren, bestelde en/of geproduceerde Producten en Diensten en eventuele terugzending hiervan zijn voor rekening van Opdrachtgever.

15.3 Indien Opdrachtgever reeds een termijn betaald heeft, zal Nucce dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen na de ontbinding, terugbetalen. Op dit bedrag worden de door Nucce geleden schade en al gemaakte kosten, t.b.v. deze specifieke Overeenkomst, conform lid 2, verrekend.

15.4 Vanaf het moment dat de Producten specifiek voor Klant gereed zijn om geleverd danwel geïnstalleerd te worden, is beëindiging van de Overeenkomst uitgesloten.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

16.1 Voor gebreken in geleverde Producten geldt de garantie zoals omschreven in artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden.

16.2 Alle aansprakelijkheid van Nucce is beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde Producten en Diensten, althans dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, dan wel, zulks ter keuze van Nucce, tot het bedrag dat Nucce ontvangt van haar verzekeraar ter zake van de betreffende aansprakelijkheid.

16.3 Nucce zal nooit aansprakelijk zijn voor indirecte of gevolgschade.

16.4 Nucce wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid van de hand ingeval de Installatie niet plaatsvond door Nucce of via een door Nucce ingeschakelde installateur.

16.5 Schade en gebreken dienen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na het constateren van de schade aan Nucce gemeld te worden.

16.6 De website van Nucce bevat informatie, specificaties, foto’s, bestanden en eventuele links die uitsluitend voor informatieve doeleinden zijn opgenomen. Nucce staat niet in voor de juistheid of volledigheid van deze informatie en/of dit materiaal, ongeacht of het afkomstig is van Nucce of derden en Nucce aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van haar website. Eventueel op de website geplaatste rekenvoorbeelden dienen slechts als voorbeeld en hieraan kunnen geen garanties of andere rechten worden ontleend.

Artikel 17. Overmacht

17.1 Onder overmacht worden omstandigheden verstaan die niet binnen de redelijke macht van Nucce liggen en welke de Overeenkomst vertragen of verhinderen. Hieronder is (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede begrepen niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Nucce afhankelijk is voor de levering en/of Installatie van datgene zoals overeengekomen.

17.2 Nucce heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Nucce haar verbintenis had moeten nakomen.

17.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Nucce opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Nucce niet mogelijk is langer duurt dan 2 (twee) maanden, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

17.4 Indien Nucce bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 18. Toepasselijk recht en Geschillenbeslechting

18.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Nucce partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

18.2 In het geval er een geschil ontstaat voortvloeiende of verband houdende met deze Algemene Voorwaarden, dan zullen Partijen allereerst in overleg treden om tot een oplossing te komen. Wanneer partijen geen overeenstemming bereiken over hun geschil, dan zal dit geschil in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Rechter van de Rechtbank Brabant, Nederland.

18.3 Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op alle tussen partijen gesloten Overeenkomsten.

 

Versie: 2106.00-01